لیست نمایندگی استان ها - Hulus | هولوز

ID کشور نام
1 1 آذربایجان شرقی
2 1 آذربایجان غربی
3 1 اردبیل
4 1 اصفهان
5 1 البرز
6 1 ایلام
7 1 بوشهر
8 1 تهران
9 1 چهارمحال وبختیاری
10 1 خراسان جنوبی
11 1 خراسان رضوی
12 1 خراسان شمالی
13 1 خوزستان
14 1 زنجان
15 1 سمنان
16 1 سیستان وبلوچستان
17 1 فارس
18 1 قزوین
19 1 قم
20 1 کردستان