شهرها - Hulus | هولوز

ID کشور استان نام
1 1 1 آذرشهر
2 1 1 تیمورلو
3 1 1 گوگان
4 1 1 ممقان
5 1 1 اسکو
6 1 1 ایلخچی
7 1 1 سهند
8 1 1 اهر
9 1 1 هوراند
10 1 1 بستان آباد
11 1 1 تیکمه داش
12 1 1 بناب
13 1 1 باسمنج
14 1 1 تبریز
15 1 1 خسروشاه
16 1 1 سردرود
17 1 1 جلفا
18 1 1 سیه رود
19 1 1 هادیشهر
20 1 1 قره آغاج